21 angielskich słów, które razem znaczą coś innego niż osobno

nnn

W angielskim często zlepek dwóch słów znaczy coś zupełnie innego niż każde z nich z osobna. Nazywamy to czasownikami frazowymi, czyli phrasal verbs.

Przyjrzyjmy się teraz najprzydatniejszym z nich, by nie dać się zaskoczyć, kiedy pojawią się w jakimś tekście czy rozmowie:

1. Add up

addSamo add oznacza dodawać. Samo upw górę.

Add up może oznaczać – zsumować.

After we added up all the costs it was clear that this was a bad business idea. Po tym, jak zsumowaliśmy wszystkie koszty, stało się jasne, że to był zły pomysł na biznes.

Add up może też oznaczać, że coś ma sens, jest logiczne i prawdziwe.

His story didn’t add up. Later we found out he was lying. Jego historia nie miała sensu. Potem odkryliśmy, że kłamał.

2. Bring up

bringSamo bring oznacza przynieść.

Bring up może oznaczać wychowywać.

Często używane w czasie przeszłym, np.:

He was born and brought up in Poland. Był urodzony i wychowany w Polsce.

Bring up może też oznaczać to samo, co mention, czyli wspomnieć coś, poruszyć jakiś temat.

Don’t bring up our previous conflicts in this conversation. Nie poruszaj tematu naszych poprzednich konfliktów w tej rozmowie.

3. Call off

StrikeSamo call znaczy dzwonić, wołać lub nazywać.

Call off, podobnie jak cancel, znaczy odwołać.

The planned demonstration was called off because the mayor changed his decision earlier that day. Planowana demonstracja została odwołana, bo prezydent miasta zmienił swoją decyzję wcześniej tego dnia.

Często ten phrasal verb jest używany do informacji o odwołaniu ślubu, strajku, demonstracji lub innego zaplanowanego wydarzenia.

4. Carry on

keeSamo carry znaczy nieść, dźwigać.

Carry on znaczy kontynuować, robić dalej to, co robisz.

W czasie II wojny światowej w Wielkiej Brytanii stworzono plakat propagandowy mający zapobiec panice i podtrzymać Brytyjczyków na duchu.

Napis na nim brzmiał: Keep calm and carry on. Można to przetłumaczyć jako: Zachowaj spokój i rób swoje.

5. Come across

nervous-chewingSamo come oznacza przyjść. Samo across oznacza przez lub po drugiej stronie.

Come across, podobnie jak seem może oznaczać sprawiać wrażenie.

She came across as a bit nervous in this radio interview. Sprawiła wrażenie trochę zdenerwowanej w tym wywiadzie radiowym.

Come across, podobnie jak stumble upon może też oznaczać napotkaćnatknąć się na kogoś/coś.

I was on Facebook when I came across this surprising article. Byłem na Facebooku, kiedy natknąłem się na ten zaskakujący artykuł.

6. Come up with

business_ideasTo come up with something znaczy tyle, co wymyślić coś, znaleźć jakieś rozwiązanie.

They came up with a solution that satisfies both sides. Wymyślili rozwiązanie, które zadowala obie strony.

Toyota came up with a new way to reduce the costs of its cars. Toyota wymyśliła nowy sposób na obniżenie kosztów swoich samochodów.

7. Fall apart

hoFall oznacza spadać, spadek, a nawet (w amerykańskim angielskim) jesień 🙂 Apart oznacza niezależnie, osobno.

Fall apart może znaczyć połamać się, rozpaść się.

Their abandoned house is slowly falling apart. Ich opuszczony dom powoli się rozpada.

Fall apart może też oznaczać załamać się.

After the accident he completely fell apart. Po wypadku całkiem się załamał.

Chcesz szybko zacząć rozumieć 50% angielskiego?

Oto 100 najczęściej używanych angielskich słów, które odpowiadają za połowę codziennej komunikacji po angielsku...

Pobierz naszego bezpłatnego ebooka zawierającego listę tych 100 słów i od razu zrozum połowę komunikacji. Do każdego słowa otrzymasz od jednego do trzech najczęściej używanych znaczeń po polsku. Listę możesz wydrukować lub używać na komputerze, tablecie czy komórce.

Aby pobrać ebooka, kliknij tutaj.

8. Get along

Get_252520AlongSamo get oznacza dostać. Samo along oznacza wzdłuż, po, przez.

Get along może oznaczać lubić się z innymi ludźmi, mieć z nimi dobre stosunki.

I always get along well with other chess players. Zawsze mam dobre stosunki z innymi graczami szachowymi.

Get along może też znaczyć radzić sobie.

How are you getting along after the divorce? Jak sobie radzisz po rozwodzie?

9. Get away

xmas-getaway-2Samo away oznacza daleko, z daleka.

Get away może oznaczać dosłownie dostać się gdzieś dalej, czyli np. uciec.

They tried to stop him but he managed to get away. Próbowali go zatrzymać, ale udało mi się uciec.

Get away może też oznaczać po prostu wyjechać.

Let’s get away from the city. Wyjedźmy z miasta.

Get away with something oznacza, że coś komuś uszło na sucho, że się wymigał od odpowiedzialności.

They have repeatedly broken the law and got away with it. Oni wielokrotnie złamali prawo i uszło im to na sucho.

10. Get over

getSamo over oznacza ponad.

Get over może oznaczać pokonać jakąś przeszkodę, np. strach.

I can’t get over my fear of flying. Nie mogę pokonać mojego strachu przed lataniem.

Get over może oznaczać poradzenie sobie np. z rozstaniem.

He finally got over his ex-wife. W końcu poradził sobie z rozstaniem ze swoją byłą żoną.

11. Give up

never-give-upSamo give znaczy dać.

Give up może znaczyć poddać się.

She was determined and she wouldn’t give up. Była zdeterminowana i nie poddawała się.

Give up może też znaczyć rzucić palenie w zwrocie: to give up smoking.

12. Go on

Samo go oznacza iść, jechać.

Go on może oznaczać kontynuować.

Łatwo to zapamiętać, bo istnieje słynna piosenka Celine Dion z filmu Titanic: My Heart Will Go On. Czyli: Moje serce będzie kontynuowało (w domyśle: będzie dalej kochać swojego chłopaka, mimo że on zatonął w katastrofie Titanica).

Go on może także oznaczać dziać się.

What’s going on? Co się dzieje?

Go on może być formą zachęty do zrobienia czegoś. Coś w stylu: no dalej, dajesz.

Go on, try this special cocktail! No dalej, spróbuj ten specjalny koktail!

13. Hold on

Hold_on_tight_by_AngiNelsonSamo hold oznacza trzymać.

Hold on może oznaczać zaczekaj.

Hold on, haven’t we sent this report already? Zaczekaj, czy nie wysłaliśmy już tego raportu (wcześniej)?

Hold on może oznaczać trzymać się czegoś.

Hold on to the railing, that way you won’t fall. Trzymaj się poręczy, dzięki temu nie spadniesz.

14. Look after

aftSamo look oznacza patrzeć.

Samo after znaczy po.

Look after znaczy opiekować się.

He needs to look after his younger brother.

On musi opiekować się swoim młodszym bratem.

15. Look forward to

lookSamo forward znaczy naprzód, przedni.

Look forward to oznacza oczekiwać czegoś, wyczekiwać, cieszyć się, że to nadejdzie.

I’m looking forward to seeing you again in Paris.

Cieszę się, że spotkamy się ponownie w Paryżu. (Nie mogę się doczekać naszego ponownego spotkania w Paryżu.)

16. Look up

Looking-it-upLook (something) up oznacza szukać, sprawdzać.

Można szukać w słowniku, w internecie, w Google…

I need to look up a word in my dictionary. Muszę wyszukać słowo w moim słowniku.

Just look it up in Wikipedia! Po prostu sprawdź to w Wikipedii!

17. Pass out

passed_out_corgi-1Samo pass oznacza przechodzić, omijać.

Pass out może oznaczać zasnąć, zemdleć, stracić przytomność.

They were drinking until they passed out. Pili do nieprzytomności.

Pass out może też oznaczać rozdać coś.

I will pass out the copies of the presentation later. Rozdam kopie tej prezentacji później.

18. Put off

Samo put oznacza położyć.

Put off oznacza odłożyć na później.

He puts off doing his homework until it’s too late. Odkłada na później robienie zadania domowego aż jest już za późno.

Z tematem odkładania na później wiąże się też inne słówko – procrastination, czyli prokrastynacja, czyli właśnie odkładanie robienia czegoś na potem.

Jest na ten temat śmieszny filmik:

Procrastination:

19. Put up with

Put up with znaczy znosić coś nieprzyjemnego.

How can you put up with all this noise?

Jak możesz znosić cały ten hałas?

I won’t put up with your bad behavior.

Nie będę znosić/tolerować Twojego złego zachowania.

20. Turn up

volumeSamo turn oznacza obracać, kręcić (np. korbą).

Turn up może oznaczać, że coś zostało niespodziewanie gdzieś znalezione.

I couldn’t find bread. It turned up in the fridge.

Nie mogłem znaleźć chleba. Odnalazł się w lodówce.

Turn up może oznaczać, że ktoś gdzieś dotarł i się pojawił.

I turned up 5 minutes late to my job interview.

Zjawiłem się 5 minut za późno na moją rozmowę kwalifikacyjną.

Turn up może też oznaczać podkręcenie czegoś w górę.

Turn the music up right now! Podgłośnij muzykę teraz!

21. Watch out

wat

Samo watch może oznaczać obserwować, pilnować. No dobrze, może też oznaczać zegarek 🙂

Watch out znaczy uważaj, na coś niebezpiecznego.

Watch out for cars when you cross the street.

Uważaj na samochody, kiedy przechodzisz przez ulicę.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że te czasowniki frazowe utkwią Ci w pamięci i odtąd będziesz je rozpoznawać w języku zamiast starać się tłumaczyć każde słowo z osobna.

Wszystkich phrasal verbs jest oczywiście więcej i jeden artykuł nie wystarczy, by je opanować, ale masz już pewną ich dawkę za sobą, więc od tej pory będzie tylko z górki.

Najważniejsze, że wiesz już, że takie coś istnieje i możesz zacząć rozpoznawać powyższe czasowniki w kontakcie z angielskim 🙂

.Zobacz wideo:Jeśli chcesz rozpocząć naukę 1000 najczęściej używanych angielskich słów, kliknij poniżej:

1000 najczęściej używanych angielskich słów


Możesz za darmo wypróbować naszą metodę i nauczyć się pierwszych 100 z najczęściej używanych w angielskim słów. W tym celu skorzystaj z opcji poniżej:
Aby wypróbować naszą metodę, kliknij TUTAJ.Kategorie: Angielski dla początkujących, Angielski online